Educació Primària

6-12 anys

Treballem per una escola de QUALITAT, ACTIVA i INNOVADORA.

Pretenem una EDUCACIÓ GLOBAL,no només basada en els aprenentatges, sinó integradora, que els alumnes aprenguin a organitzar-se i relacionar-se amb altres persones i que siguin responsables de les tasques que els són encomanades.

Potenciem el CONEIXEMENT DE L'ENTORN, a través del treball a la classe, les sortides de treball, les colònies i l’hort escolars es pretén l'estudi de l'entorn i de la realitat d'una manera directa.

Treballem l'EDUCACIÓ MORAL i en VALORS a partir de les assemblees de classe. Potemciam la participació dels alumnes, la solidaritat i la cooperació.

Introduïm els i les alumnes en la utilització de les noves tecnologies: internet, pissares interactives (PDI), ordinadors a la classe, aules d’informàtica, portàtils, àudio-visuals, aules d’idiomes i aula de ciències.

RESPECTEM el ritme de cada infant en el procés d’aprenentatge

AJUDEM als alumnes a ser sociables i respectuosos amb els altres i amb l’entorn.

INCENTIVEM l’autonomia i la comunicació.

ACOMPANYEM l’alumne en la presa de decisions per tal de fomentar el principi de responsabilitat sobre el d’obediència.

ANIMEM al treball en equip.

ORIENTEM l’alumnat cap a l’autoreflexió i la regulació del se propi aprenentatge.